Simple Store Maps

Plugin WordPress miễn phí siêu nhỏ gọn giúp bạn tạo 1 danh sách các cửa hàng kèm bản đồ nhúng Google Maps (không cần API key).

Tải về và cài đặt miễn phí: Đọc hướng dẫn.

Demo:

Dưới đây là đoạn mã mẫu cho trang này:

<!-- wp:html -->
<script id="simple-store-maps-data">
[
  {
    "title": "CODE TOT JSC - Tối ưu tăng tốc web",
    "address": "78 Duy Tan, Cau Giay, Hanoi",
    "google_map_url": "https://maps.app.goo.gl/7PHq1XheDna4sXAW6",
    "google_maps_embed": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d14896.131715188469!2d105.7831221!3d21.0313684!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abfff97547f5%3A0x99766c8bc5fb1fe6!2zQ8OUTkcgVFkgQ-G7lCBQSOG6pk4gQ09ERSBU4buQVA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1717382386642!5m2!1svi!2s",
    "phone": "0982904343",
    "email": "[email protected]"
  },
  {
    "title": "CODE TOT JSC - Tối ưu tăng tốc web",
    "address": "78 Duy Tan, Cau Giay, Hanoi",
    "google_map_url": "https://maps.app.goo.gl/7PHq1XheDna4sXAW6",
    "google_maps_embed": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d14896.131715188469!2d105.7831221!3d21.0313684!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abfff97547f5%3A0x99766c8bc5fb1fe6!2zQ8OUTkcgVFkgQ-G7lCBQSOG6pk4gQ09ERSBU4buQVA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1717382386642!5m2!1svi!2s",
    "phone": "0982904343",
    "email": "[email protected]"
  },
  {
    "title": "CODE TOT JSC - Tối ưu tăng tốc web",
    "address": "78 Duy Tan, Cau Giay, Hanoi",
    "google_map_url": "https://maps.app.goo.gl/7PHq1XheDna4sXAW6",
    "google_maps_embed": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d14896.131715188469!2d105.7831221!3d21.0313684!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abfff97547f5%3A0x99766c8bc5fb1fe6!2zQ8OUTkcgVFkgQ-G7lCBQSOG6pk4gQ09ERSBU4buQVA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1717382386642!5m2!1svi!2s",
    "phone": "0982904343",
    "email": "[email protected]"
  },
  {
    "title": "CODE TOT JSC - Tối ưu tăng tốc web",
    "address": "78 Duy Tan, Cau Giay, Hanoi",
    "google_map_url": "https://maps.app.goo.gl/7PHq1XheDna4sXAW6",
    "google_maps_embed": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d14896.131715188469!2d105.7831221!3d21.0313684!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abfff97547f5%3A0x99766c8bc5fb1fe6!2zQ8OUTkcgVFkgQ-G7lCBQSOG6pk4gQ09ERSBU4buQVA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1717382386642!5m2!1svi!2s",
    "phone": "0982904343",
    "email": "[email protected]"
  }
]
</script>
<!-- /wp:html -->

<!-- wp:shortcode -->
[simple_store_maps]
<!-- /wp:shortcode -->