15/05/2024

Tạo Pull Request tự động trên GitHub sử dụng GitHub Actions CI/CD

Khi làm việc theo đúng quy trình Git Workflow mình đề cập trong bài viết trước, thì việc tạo nhánh đẩy lên GitHub sẽ có thể tự động thành 1 tác vụ chạy qua GitHub Actions được.

Mục lục bài viết

Đầu tiên, bạn tạo 1 folder .github/workflows từ folder gốc của dự án.

Folder: .github/workflows

Tiếp đến, bạn tạo 1 file với đuôi .yml với nội dung như sau.

Ví dụ ở dưới là các nhánh bugfix/feature/ sẽ tự động được tạo Pull Request để review merge vào nhánh develop.

# .github/workflows/gitflow-pr-develop.yml
name: Create New Pull Request
on:
 push:
  branches:
   - 'bugfix/**'
   - 'feature/**'
jobs:
 create_pull_request:
  name: Create new PR
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
   - name: pull-request-action
    uses: vsoch/pull-request-action@master
    env:
     GITHUB_TOKEN: ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}
     PULL_REQUEST_BRANCH: "develop"

Hãy thử với nhánh hotfix và merge vào master. Tạo 1 file khác cũng trong cùng thư mục.

# .github/workflows/gitflow-pr-master.yml
name: Create New Pull Request
on:
 push:
  branches:
   - 'hotfix/**'
jobs:
 create_pull_request:
  name: Create new PR
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
   - name: pull-request-action
    uses: vsoch/pull-request-action@master
    env:
     GITHUB_TOKEN: ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}
     PULL_REQUEST_BRANCH: "master"

Lưu ý:

 • Nhánh chính develop, master cần có sẵn trên GitHub rồi.
 • Nhánh phụ muốn tự động phải đúng quy tắc là đi từ nhánh develop/master ra và sẵn sàng merge vào.
Đánh giá bài viết này

You may also like