10/05/2024

Hướng dẫn cấu hình GitHub Runner trên Linux

GitHub Runner là một service giúp process CI/CD được sử dụng nhiều trên GitHub. Mình cũng hay sử dụng để test code, deploy code hoặc thực hiện tác vụ backup, Git workflow,… Ngoài việc sử dụng Runner của GitHub, bạn có thể đăng ký self-hosted version nếu có VPS hoặc máy tính như Window, Mac.

Mục lục bài viết

Trong bài viết này, mình hướng dẫn nhanh các bước để setup 1 service GitHub Actions trên Linux.

Đầu tiên, bạn cần có một organization trên GitHub. Có thể tạo miễn phí nhé. Sau đó, bạn tìm mục Settings > Actions, chọn mục Runners.

Github Runner 1

Tiếp theo, bạn chọn mục Add New Runner, chọn Self-hosted Runner để đến màn hình hướng dẫn.

Github Runner 2

Bây giờ, bạn sẽ nhìn thấy các bước để tiến hành cài đặt lần lượt từng bước.

  • Chọn hệ điều hành, ở đây mình chọn Linux vì dự định cài trên Ubuntu 64bit bản 20 hoặc 22.
  • Mở vào root ssh, chạy lần lượt các dòng download bên dưới.
  • Mục Configure chưa làm vội, vì bạn cần một chút thủ thuật để cài được.
Github Runner 3

Giờ cần setup để nó có thể chạy được Configure ./config.sh. Lý do mình bảo mục này phải tách riêng là vì quyền root thì không run được câu lệnh. Cần chạy như sau:

RUNNER_ALLOW_RUNASROOT="1" ./config.sh --url https://github.com/codetot --token=abc

Tức là thêm 1 đoạn RUNNER_ALLOW_RUNSROOT=”1″ trước câu lệnh nhé.

Bạn không cần chạy lệnh ./run.sh, vì mình muốn nó tự động chạy mỗi khi có tác vụ, nên cần cài nó như một service.

Bạn chạy tiếp lệnh sau:

sudo ./svc.sh install

Tiếp theo, chạy nốt lệnh này để khởi động service (và có thể đóng Terminal):

sudo ./svc.sh start

Cuối cùng, trong các file Workflow GitHub Runner, bạn cần setup để đổi giá trị:

runs-on: self-hosted

Have fun!!!

Đánh giá bài viết này

You may also like