10/05/2024

Git và Git Workflow dành cho DEV

Git Workflow là gì? Nó gồm các quy tắc đặt ra khi làm một dự án CNTT giúp việc phát triển diễn ra liên tục, ổn định và hạn chế các xung đột (conflict). Git Workflow được tổ chức tốt giúp tăng khả...